- zaterdag 17 november 2018- Geluid uit:
 
Steun ons!

Het laatste nieuws


Hoe kijken de boomridders tegen het bomenbeleidsplan aan


* Thema luchtkwaliteit

Op de informatieavond heb ik de volgende stelling naar voren gebracht:

Dit plan betekend concreet de kap van minimaal 1050 bomen.

Op dit moment worden in Vianen de wettelijke normen voor luchtvervuiling al overschreden. Dit staat op de website van de gemeente. De kap van meer dan 1000 volwassen bomen is met het aanplanten van jonge bomen niet goed te maken. Er is namelijk berekend dat als je een 100 jarige beuk kapt, je maar liefst tweeduizend jonge bomen nodig hebt om dezelfde hoeveelheid zuurstof te kunnen produceren. Iedereen weet dat het erg lang duurt voordat een jonge boom volwassen is.

Dit plan betekend dus dat we de komende pakweg 30 jaar met een enorme achteruitgang van de luchtkwaliteit te maken krijgen.

De deskundige zijn niet op deze vraag ingegaan wat betekend dat zij deze stelling niet kunnen weerleggen. Op de avond bleek dat veel burgers zich zorgen maken over de luchtkwaliteit binnen de gemeente Vianen. We zijn blij dat Wethouder van Dijk deze zorgen deelt. In zijn verkiezingsprogramma van de PvdA staat namelijk: " In Vianen zijn overschrijdingen van de grenswaarde concentratie stikstofdioxide en fijn stof geconstateerd langs de A2 en de A27.Ook is er grenswaarde overschrijding voor stikstofdioxide langs de A.Bonnastraat geconstateerd. De PvdA wil alles in het werk stellen om de luchtvervuiling met fijn stof en stikstofdioxide terug te dringen."

Mijn eerst drie vragen aan de gemeente Vianen luiden als volgt:

 • 1. Hoe wil de gemeente de luchtvervuiling met fijn stof en stikstofdioxide terugdringen?
 • 2. Hoe verhoud deze inspanning zich tot de gevolgen van het bomen beleidsplan op de korte termijn?
 • 3. Welke acties onderneemt de gemeente om aan haar zorgplicht te voldoen als het gaat over de invloed van de luchtverontreiniging op de volksgezondheid van haar burgers? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Thema kroonvolume

In het bomenbeleidsplan wordt steeds over een duurzaam boombeheer gesproken. En het ontwikkelen van een groot kroonvolume, wat in de ogen van de gemeente betekent minder stammen maar veel meer kroonvolume.

Nu klinkt dat prachtig en nobel, maar wat betekent dat nu concreet?

Hiermee wordt bedoelt dunnen van lanen, oftewel om en om kappen.

Hierover is het Bomenbeleidsplan het duidelijkst over voor wat betreft de Benz-Bergweg.

Langs de Benzgerg staan ca 274 platanen. Hiervan wil de gemeente er ca 202 kappen dat is ca. 75 %. Dit doet de gemeente omdat zij verwacht dat de resterende 25% zo veel groter worden en dan uiteindelijk een kroonvolume krijgen dat groter is dan het kroonvolume dat er nu staat. De externe deskundige dhr. Scherpenzeel lichte toe dat een boom die onvoldoende ruimte krijgt slechts 40% blad ontwikkeld. Vanuit de zaal kwam vervolgens de opmerking dat als er van de drie bomen er 2 worden gekapt er één overblijft deze boom 100% blad heeft. Echter 3 maal 40% is 120 % blad. Kortom de hoeveelheid blad neemt ook op de lange termijn niet toe met alle consequenties voor de luchtkwaliteit binnen de gemeente.

Vraag:

 • 4. Past de gemeente het bomenbeleidsplan aan nu tijdens deze avond gebleken is dat het belangrijkste argument van de gemeente (Door dunning neemt op de lange termijn het kroonvolume toe) onderuit is gehaald?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* De Benzberg

De Benzberg bestaat uit 3 rijen platanen. De middelste rij staat wel erg dicht tegen de derde rij aan. Dit is ook te zien sommige bomen krijgen te weinig licht. Deze middelste rij bestaat uit ca. 50 bomen.

Als bomenridders zijn we dan ook niet tegen de kap van deze middelste rij.

U ziet dat ‘de bomenridders' constructief meedenken en niet altijd tegen kap zijn. Mits de gemeente de kap goed onderbouwd, en dat gebeurt nu in het merendeel van de gevallen niet of onvoldoende. En er volledige herplant plaats vind binnen 1 jaar.

De andere twee rijen van de Benzberg kunnen dan uitgroeien tot een monumentale laan zoals de Monnikendreef. De gemeente wil echter ook deze rijen gedeeltelijk kappen zodat er van de 274 bomen er maar 72 over blijven. Er is dan geen sprake meer van een laan. (Met de voorgestelde plantafstand vormen de overgebleven bomen niet meer visueel een laan) U vernietigt hiermee de mogelijkheid om de bomen uit te laten groeien tot een prachtige monumentale laan. Daarnaast zijn de plannen voor de Benzberg niet in overeenstemming met de uitgangspunten van het bomenbeleidsplan

Vragen:

 • 5. Waarom laat u de Benzberg niet uitgroeien tot een monumentale laan?
 • 6. Waarom is de uitwerking van de plannen voor de Benzberg zijn niet in overeenstemming met de uitgangspunten van het Bomenbeleidsplan?

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Thema landschappelijke inkleding

In het Bomenbeleidsplan wordt over het bedrijventerrein De Hagen/ de Biezen het volgende geschreven: "Op de overgang van het bedrijventerrein naar het landschap in het zuiden is een landschappelijke zone....Deze zone dient opener te worden, zodat er meer zicht is op het omringende landschap komt." De opstellers van het plan willen dus graag vanuit het industriegebied naar het landschap kijken. Hebben de opstellers van het plan al eens bedacht dat we dan ook vanuit ons mooie buitengebied naar die lelijke industrie moeten kijken? Het "schaamgroen" staat er niet voor niets! Daarnaast is het plan ook op dit punt is strijd met het beleid van de gemeente Vianen. De Gemeente Vianen heeft het landschapsplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in 1998 ondertekend. Een van de uitgangspunten van dit plan was dat bebouwingsranden zorgvuldig landschappelijk worden ingekleed. Dit is voor het aanzien van het landelijk gebied zeer belangrijk.

Vragen:

 • 7. Waarom is dit bomenbeleidsplan gebaseerd op dergelijke subjectieve meningen?
 • 8. Waarom gaat de gemeente Vianen niet zuiniger om met de landschappelijke waarde van het buitengebied?
 • 9. Waarom stelt de gemeente plannen op die in strijd zijn met beleid dat zij zelf ondertekend heeft?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Thema woonstraten:

In het bomenbeleidsplan staat dat "bomen in woonstraten hebben weinig ontwikkelkansen en toegevoegde waarde". Ook dit is een subjectieve beoordeling. Voor een bewoner is een boom in zijn of haar straat wel degelijk van belang. Bomen bepalen in hoge mate het aanblik en het microklimaat van een straat.

Vraag:

 • 10. Wie bepaalt of een boom in een woonstraat weinig toegevoegde waarde heeft; de gemeente of de bewoners?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Thema: Strijdigheid met regeringsbeleid

 

In het bomenbeleidsplan wordt opvallend weinig gesproken over herplanten van bomen. De Gemeente wil zelfs minimaal 1050 bomen minder herplanten dan dat zij van plan is te gaan rooien. Dit is in strijd met het regeringsbeleid zoals uit het onderstaande citaat van minister Verburg blijkt:

Op verzoek van minister van LNV, Verburg, is een brief opgesteld en afgestemd met Vz

VNG Annemarie Jorritsma. Deze brief is verzonden aan alle gemeenten van Nederland.

Doel: oproep aan gemeenten meer inhoud te geven aan het groenbeleid.

"...Veel gemeenten zijn daarom terecht trots en zuinig op hun groen. Ze stellen de groene elementen in hun dorp of stad zo veel mogelijk centraal bij ruimtelijke ontwikkelingen. Alleen indien dat onvermijdelijk is, maakt het groen op die locatie plaats voor andere functies en in dat geval wordt het groen elders ruimschoots gecompenseerd..."

 

Vraag:

 • 11. Waarom stelt de gemeente een bomenbeleidsplan op dat in strijd is met het beleid van de regering?
 • 12. Waarom compenseert de gemeente de voorgestelde kapplannen niet ruimschoots?

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Thema herplant:

In het bomenbeoleidsplan staat dat "Vooruitlopend op deze maatregelen kunnen de werkzaamheden voor dunnen...plaatsvinden. ... Op de lange termein zal herinrichting en nieuwe aanplant plaatsvinden. Ook deze werkwijze is strijdig met het beleid van de regering. Ik wil hier minister. Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) citeren die op 5 februari 2009het volgende heeft gezegd: "Een Chinees gezegde luidt: 'Het beste moment om een boom te planten is twintig jaar geleden. Het op een na beste moment is vandaag'."

De variant van dit bomenbeleidsplan hierop is "Het beste moment om een boom te kappen is vandaag. En het beste moment om te herplanten is over 20 jaar. Door het herplanten uit te stellen maximaliseert zij het kaalslageffect. Daarnaast wordt de teruggang in de luchtkwaliteit op de korte termijn onnodig vergroot.

 

Vraag:

 • 13. Waarom stelt de gemeente een bomenbeleidsplan op dat ook op dit punt in strijd is met het beleid van de regering?
 • 14. Waarom stelt de gemeente herplanten uit en voert die niet uit direct na het kappen?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Thema in strijd met de wereldwijde inspanningen om juist meer bomen te planten

Pas op pagina ... van het bomenbeleidsplan komt het ware uitgangspunt van dit plan naar voren. Het doel is om minimaal 10% minder bomen te krijgen in Vianen. Dit gaat recht tegen alle wereldwijde maatschappelijke inspanningen in. Daarnaast is een bomenbeleidsplan waarin de woorden CO2 en klimaatverandering niet voorkomen is natuurlijk hopeloos gedateerd.

 

Vraag:

 • 14. Waarom stelt de gemeente Vianen een bomenbeleidsplan op dat in strijd is met de wereldwijde inspanningen om juist meer bomen te platen?

 

Graag zou ik van u antwoord krijgen op al mijn vragen.

Daarnaast zijn wij bereid mee te denken (in een vroeg stadium) met de gemeente over de aanpassingen aan het bomenbeleidsplan zodat het aangepaste plan op een breed draagvlak onder de burgers kan rekenen. Wij zijn blij met de toezegging van wethouder van Dijk dat wij hierbij ook betrokken zullen worden in een vroeg stadium.

 

Vriendelijke groeten,

 

Namens ‘de Bomenridders'

Bart Kappé

Johan Neve

Caroline Planken

Ineke de Visser


Previous page: Home
Volgende pagina: Waarom deze site?


Ook dit is een project van Stichting Ons Groene Milieu